ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
  รายละเอียด : เทศบาลตำบลบางจาก มีนโยบายให้ประชาชนสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ ผ่านช่องทางต่าง ๆ ของทางเทศบาลเพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการแจ้งปัญหาความเดือดร้อนให้กับทางราชการได้รับทราบ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเดือดร้อนในการดำรงชีวิต การไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการบริหารภาครัฐ การถูกเอารัดเอเปรียบ การดำเนินการที่ผิดกฎหมาย รวมทั้งปัญหาด้านอื่นๆ ที่กระทบต่อสังคมในภาพรวม ซึ่งในทุกปัญหาที่เกิดขึ้น ในเทศบาลโดยนายกเทศมนตรีตำบลบางจากจะมอบหมายให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับผิดชอบ ในการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วน แต่ในบางปัญหาอาจจะต้องใช้เวลาในการดำเนินการ เนื่องจาก มีข้อจำกัดในเรื่องงบประมาณ จึงขอทำความเข้าใจให้ประชาชนได้รับทราบ
ท่านสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ ถึงเทศบาลตำบลบางจากได้โดย
๑. เขียนคำร้องที่ศูนย์รับร้องเรียนที่เทศบาลตำบลบางจาก เลขที่ ๘๙ ม.๖ ต.บางจาก อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ๘๐๓๓๐
๒. ส่งเรื่องมายัง facebook เทศบาลตำบลบางจาก
๓. ส่งเรื่องมายัง เว็บไซต์เทศบาลตำบลบางจาก http://www.bangjakcity.go.th
๔. ส่งเรื่องมายัง ทางโทรศัพท์/โทรสารหมายเลข0-7๕๓๙-๙๗๗๘-๙,๐-๗๕๓๙-๙๕๑๑ (วันและเวลาราชการ)
๕. ส่งไปรษณีย์มายัง ศูนย์รับร้องเรียนเทศบาลตำบลบางจาก เลขที่ เลขที่ ๘๙ ม.๖ ต.บางจาก อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ๘๐๓๓๐
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 10 คน   
 
เทศบาลตำบลบางจาก
ถนนนครศรีฯ-ปากพนัง ตำบลบางจาก อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80330 โทรศัพท์ 0-7539-9779 โทรสาร 0-7539-9778
Copyright © 2015 - 2016 WW.BANGJAKCITY.GO.TH All Right Reserved.