ข่าว : ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2565 ภายในเดือนมิถุนายน

รายละเอียด  : ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 มาตรา 14 วรรคหนึ่ง บัญญัติไว้ว่ากำหนดเวลาการชำระภาษีหรือแจ้งรายการต่าง ๆ หรือกำหนดเวลาการคัดค้านการประเมินภาษี
     
ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ ถ้าผู้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกำหนดเวลาดังกล่าว มีเหตุจำเป็นจนไม่สามารถจะปฏิบัติตามกำหนดเวลาได้ ให้ยื่นคำร้องขอขยายหรือเลื่อนกำหนดเวลาก่อนกำหนดเวลาสิ้นสุดลง เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาเห็นเป็นการสมควร จะให้ขยายหรือเลื่อนกำหนดเวลาออกไปอีกตามความจำเป็นแก่กรณีก็ได้ นั้น
     
เทศบาลตำบลบางจาก จึงประกาศให้ผู้เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างทราบ ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างไปอีก 2 เดือน คือ ภายในเดือนมิถุนายน พ.ศ.2565ผู้แจ้งข่าว : งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลบางจาก ประกาศเมื่อ :
เทศบาลตำบลบางจาก
ถนนนครศรีฯ-ปากพนัง ตำบลบางจาก อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80330 โทรศัพท์ 0-7539-9779 โทรสาร 0-7539-9778
Copyright © 2015 - 2016 WW.BANGJAKCITY.GO.TH All Right Reserved.