ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุละผู้พิการรายใหม่
  รายละเอียด : เทศบาลตำบลบางจาก ขอเชิญชวน
ผู้สูงอายุและผู้พิการขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพ
คุณสมบัติผู้สูงอายุ
- ผู้สูงอายุที่ เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 250ุ6 หรือ ผู้ที่ย้ายทะเบียนบ้านมาใหม่
- มีสัญชาติไทย และ มีภูมิลำเนาในเขตเทศบาลตำบลบางจาก
หลักฐานประกอบการลงทะเบียน
1. บัตรประจำตัวประชาชนผู้สูงอายุ
2. ทะเบียนบ้าน
3. สมุดบัญชีธนาคาร
คุณสมบัติผู้พิการ
- ผู้พิการที่มีบัตรประจำตัวผู้พิการรายใหม่ หรือผู้ที่ย้ายทะเบียนบ้านมาใหม่
- มีสัญชาติไทย และ มีภูมิลำเนาในเขตเทศบาลตำบลบางจาก
หลักฐานประกอบการลงทะเบียน
1. บัตรประจำตัวผู้พิการ
2. ทะเบียนบ้าน
3. สมุดบัญชีธนาคาร
ติดต่อลงทะเบียนได้ที่ งานพัฒนาชุมชน
ช่วงที่ 1 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 และช่วงที่ 2 ตั้งแต่ 1 มกราคม ถึง 30 กันยายน 2565
 
ประกาศเมื่อวันที่ 01 ตุลาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 86 คน   
 
เทศบาลตำบลบางจาก
ถนนนครศรีฯ-ปากพนัง ตำบลบางจาก อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80330 โทรศัพท์ 0-7539-9779 โทรสาร 0-7539-9778
Copyright © 2015 - 2016 WW.BANGJAKCITY.GO.TH All Right Reserved.