ข่าว : กำหนดชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภายในเดือนสิงหาคม นี้..

รายละเอียด  :
     
ประกาศจากเทศบาลตำบลบางจาก ผู้ที่ได้รับเอกสาร หนังสือแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี พ.ศ.2563 (ภดส.6 และภดส.7) ขอให้ท่านมาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในเดือนสิงหาคม 2563 ณ กองคลัง เทศบาลตำบลบางจาก ถ้าไม่ชำระภาษีภายในกำหนดจะต้องเสียเบี้ยปรับและเงินเพิ่มตามมาตรา 68 มาตรา 69 และมาตรา 70 แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
     
ผู้แจ้งข่าว : กองคลัง เทศบาลตำบลบางจาก ประกาศเมื่อ :
เทศบาลตำบลบางจาก
ถนนนครศรีฯ-ปากพนัง ตำบลบางจาก อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80330 โทรศัพท์ 0-7539-9779 โทรสาร 0-7539-9778
Copyright © 2015 - 2016 WW.BANGJAKCITY.GO.TH All Right Reserved.